Ladies 9-Ball Tournament Midwest City, Oklahoma

Ladies 9-Ball Tournament – Midwest City, Oklahoma – December 16, 2017